สนับสนุนเสื้อกีฬาสีให้กับคณะครู 

และสนับสนุนเงินรางวัลนักกีฬา

โรงเรียนบ้านนาโก ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

สนับสนุนเสื้อกีฬาให้กับ 

กลุ่มแม่บ้านกุดน้ำใส

ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ช่วยเหลืองานศพของครอบครัวพนักงาน 

 

ถวายรูปเหมือนพระครูบาศรีวิชัย

บ้านกุดน้ำใส  ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น

 

ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนงานสัมนา “บริหารงานและพัฒนางาน รักษาความปลอดภัยสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 9”