บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

บริษัท รักษาความปลอดภัย เสรี การ์ด แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

SECURITY  SERI GUARD AND CLEANING CO.,LTD

มุ่งมั่นจริงใจ ให้บริการรักษาความปลอดภัย ซื่อสัตย์ ปฏิบัติดี รู้หน้าที่ มีวินัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย เสรี การ์ด แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

บริษัทรักษาความปลอดภัย เสรี การ์ด จำกัด SERI GUARD CO., LTD ให้บริการรักษาความปลอดภัยครบวงจร ได้แก่ รปภ.รับอนุญาต, อารักขาบุคคลสำคัญ และเป็นสถานฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หมู่บ้าน, คอนโด, โรงงาน, สำนักงาน, โกดังสินค้า ฯลฯ

อีกทั้งบริษัทรักษาความปลอดภัย เสรี การ์ด จำกัด ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานบริการรักษาความปลอดภัย (Patrol application, VMS) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัยของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจที่สูงสุดให้กับลูกค้า

บริการรักษาความปลอดภัย

SERI GUARD

บริการแบบครบวงจรของเรา บริการรับทำความสะอาด จัดหาแม่บ้านเพื่อทำความสะอาด มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนผ่านการอบรมในระดับอาชีพและปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานระดับสากล

บริการรักษาความปลอดภัยครบวงจร

ทำไมต้องเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย เสรีการ์ด

วางแผนและควบคุมระบบ

ก่อนเข้าปฏิบัติงาน : สำรวจพื้นที่และออกแบบระบบงานรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า ระหว่างสัญญา : สุ่มตรวจโดยทีมควบคุมคุณภาพ และจัดทำรายงานประจำเดือน (KPI)

การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

รปภ. ของเราผ่านการอบรมตามพรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 และมีการทบทวนความรู้ประจำเดือน เสริมทักษะ 2 ครั้ง/ปี เช่น ภาษาอังกฤษ – จีน, เทคโนโลยีงานรปภ.

นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

เราออกแบบ Application เพื่อควบคุมการทำงานของรปภ. เช่น การรายงานตัวเข้า-ออกการทำงาน, รายงานการลาดตระเวนรอบพื้นที่ และระบบบันทึกบุคคลเข้า-ออก

ให้เราได้ดูแลคุณ

หน้าที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัย

ซื่อสัตย์

ซื่อสัตย์ หมายถึง ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม ปราศจากความทุจริตทั้งปวง ดังนั้นในงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติในข้อนี้เป็นสำคัญเพราะได้รับความไว้วางใจจากผู้ว่าจ้างให้ดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของผู้ว่าจ้าง

ปฏิบัติดี

ปฏิบัติดี หมายถึง ผู้ที่มีศีลธรรมอยู่ประจำใจ จะทำอะไรก็มักจะนึกถึงผู้อื่นก่อนตัวเองเสมอ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดังนั้นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตนที่ดีต่อผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้า อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

รู้หน้าที่

หน้าที่ หมายถึง กิจที่ควรทำ กิจที่ต้องทำ ในงานรักษาความปลอดภัยนั้น พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ทุกคนต้องรู้หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ละทิ้ง ละเลยต่อหน้าที่ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถของตนเอง สมกับความไว้วางใจของผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้า ที่เลือก บริษัท เสรี การ์ด แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

มีวินัย

การปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบ เมื่อคนเราอยู่ร่วมกันเเป็นหมู่คณะต้องมี ระเบียบวินัย เพื่อ ให้หมู่คณะนั้นไม่วุ่นวายให้มีแต่ความเป็นระเบียบ สงบ เรียบร้อยทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎ หรือ เคารพในระเบียบวินัย อันเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ภาพรีวิว การดำเนินกิจการ

0
5/5
2,394 Ratings
Google Reviews

ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พรบ.รักษาความปลอดภัย ๒๕๕๘

ล่เกียรติยศ  สถานประกอบการรักษาความปลอดภัยดีเด่นครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศนียบัตร สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยภาคเหนือ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

ตราสำคัญ! พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว

เนื่องจากการให้บริการรักษาความปลอดภัยนั้น มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประช