บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

การคัดเลือกพนักงาน

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงาน

บริษัทฯมีนโยบายในการคัดเลือกพนักงานที่มีกิริยามารยาทดี มีทัศนะคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต และมีใจรักงานบริการ โดยแบ่งคุณสมบัติตามตำแหน่งงานดังนี้

คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย

 1. ชาย / หญิง อายุระหว่าง 18-45 ปี ความสูง160 ซม.ขึ้นไป
 2. การศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 3. สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่น่ารังเกียจหรือโรคติดต่อร้ายแรงและไม่ติดสารเสพติด
 4. ผ่านการตรวจสอบประวัติ อาชญากรรมจากทะเบียนประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 5. ต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี
 6. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักการรักษาความปลอดภัย ขั้นพื้นฐานจากบริษัทฯ
 7. ต้องเป็นบุคคลที่มีหลักแหล่ง มีเอกสารการสมัครครบถ้วน เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา
 8. ต้องมีผู้รับรองและค้ำประกันการทำงาน

 

คุณสมบัติของหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย

 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 3. สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่น่ารังเกียจหรือโรคติดต่อร้ายแรงและไม่ติดสารเสพติด
 4. ผ่านการตรวจสอบประวัติ อาชญากรรม จากทะเบียนประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 5. ต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี
 6. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักการรักษาความปลอดภัย ขั้นพื้นฐานจากบริษัท
 7. สามารถวางแผนการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
 8. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานได้
 9. ต้องเป็นบุคคลที่มีหลักแหล่ง มีเอกสารการสมัครครบถ้วน เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา
 10. ต้องมีผู้รับรองและค้ำประกันการทำงาน