บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

การดำเนินงาน

การดำเนินงานรักษาความปลอดภัย

 • ควบคุมดูแลและ ตรวจสอบบุคลที่ผ่านเข้า – ออก ภายในอาคารอย่างเคร่งครัด
 • อำนวยความสะดวกในการเข้าจอดรถยนต์ของเจ้าบ้านและผู้พักอาศัย
 • บันทึกการผ่านเข้า – ออก ของบุคคล / รถยนต์
 • นำส่งรายงานเข้า – ออก ของบุคคล / รถยนต์ ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการทราบ
 • ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องอ่าน Keycard ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา หากพบว่ามีปัญหาแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการทราบโดยทันที
 • ควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรภายในหน่วยงาน
 • ควบคุมดูแล กำกับ ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า – ออก อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ตรวจสอบความเรียบร้อย ความปลอดภัยรอบๆ บริเวณอาคาร
 • ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเข้าพื้นที่ด้านในอาคาร พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการรับทราบ
 • ตรวจสอบ ค้นหา ผู้รับเหมาที่เข้า – ออก การปฏิบัติหน้าที่ในอาคารอย่างเคร่งครัด
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยประจำชั้นต่างๆยกเว้นเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ห้ามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขึ้นตรวจบนอาคารโดยเด็ดขาด
 • ตรวจสอบ ตรวจเช็ค พร้อมลงเวลา การตรวจสอบจุดต่างๆ ให้ผู้บัญชารับทราบ
 • ตรวจสอบรถยนต์ที่จอดในลานจอดรถยนต์ทั้งด้านบนด้านหน้า และชั้นใต้ดินอย่างละเอียด พร้อมทั้งบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง / อุปกรณ์ต่างๆ / ทรัพย์สินภายในอาคารให้คงสภาพและประจำจุดนั้นๆ
 • งานอื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา