บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

คำจำกัดความ
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ คือ มาตรการที่กำหนดขึ้น เพื่อพิทักษ์รักษาให้ความปลอดภัยแก่ที่สงวน อาคาร และสถานที่ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่และเอกสารในอาคารสถานที่ดังกล่าว ให้พ้นจากการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม หรือ เหตุอื่นใดอันอาจทำให้เสียสมรรถภาพในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ

มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ให้หน่วยงานจัดให้มีการปรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ให้เหมาะสม โดยพิจารณาใช้มาตรการ ดังต่อไปนี้

• เครื่องกีดขวาง
เครื่องกีดขวาง คือ เครื่องมือที่ใช้ป้องกัน ขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยวบุคคล สัตว์ หรือ ยานพาหนะ ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในพื้นที่รักษาความปลอดภัย
เครื่องกีดขวางแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
เครื่องกีดขวางธรรมชาติ เช่น ทะเล แม่น้ำ ลำคลอง ฯลฯ
เครื่องกีดขวางที่ประดิษฐ์ขึ้น เช่น รั้วลวดหนาม เครื่องกั้นถนน กำแพง ลูกกรงเหล็ก ฯลฯ

• การให้แสงสว่าง
การให้แสงสว่างมี 2 วิธี คือ
การใช้แสงสว่างโดยตรง คือ การพุ่งแสงสว่างส่องไปยังจุดใดจุดหนึ่ง ที่ต้องการ เช่น ตัวอาคาร รั้วหรือประตู เป็นต้น
การใช้แสงสว่างกระจายรอบตัว คือ ทำให้มีความสว่างทั่วบริเวณ ดวงไฟควรอยู่ในระดับสูง และต้องให้มีรัศมีแสงสว่างของดวงหนึ่ง ๆ ทับเลยเข้าไปในรัศมีของดวงข้างเคียง เพื่อมิให้มีพื้นที่อับแสงระหว่างรัศมีดวงไฟ

• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ คือ เวรรักษาความปลอดภัยประจำวันยามรักษาการณ์ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ หน้าที่ยามรักษาการณ์มีหน้าที่ป้องกันบริเวณเขตหวงห้ามทั้งหมด ตลอดจนวัสดุและสิ่งอุปกรณ์ทั้งปวง ทำการ ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของต่าง ๆ ที่นำเข้ามาหรือออกไปจากอาคารสถานที่ ให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ โดย เฉพาะที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยอุบัติเหตุ และภยันตราย อื่น ๆ

การติดต่อสื่อสาร
ในกรณีที่มียามรักษาการณ์ ควรมีโทรศัพท์ตั้งไว้ ณ จุดอันเหมาะสมที่สุด ในเส้นทางของยามรักษาการณ์ระบบสัญญาณแจ้งภัย คือวิธีการใช้เครื่องมือทางเทคนิคสำหรับตรวจและแจ้งให้ทราบในเมื่อมีการเข้าใกล้ หรือการล่วงล้ำเข้ามาในพื้นที่รักษาความปลอดภัย