บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.  คัดเลือกบุคลากร

1.1  ผ่านการคัดสรร

1.2  คุณสมบัติด้านสุขภาพ การศึกษา และตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

1.3  มีบุคคลค้ำประกันการทำงานกับบริษัทฯ

 

2.  ผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานงานรักษาความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

2.1  หลักการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน และอาคารสถานที่

2.2  กฎระเบียบข้อบังคับ และวินัยในการทำงาน

2.3  หลักการใช้วิทยุสื่อสาร

2.4  หลักการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

2.5  การควบคุมทางผ่านเข้า – ออก อาคาร/ สถานที่

2.6  หลักการตรวจค้นบุคคล และยานพาหนะ

2.7  การบันทึกรายงานประจำวัน

2.8  การต่อสู้ป้องกันตัว และการใช้เครื่องพันธนาการ

2.9  การจัดการจราจร

2.10 หลักวิชาการด้านทหารภาคบุคคลท่ามือเปล่า  

         

3.  การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

3.1  จัดหัวหน้างานระดับหัวหน้าชุดและหัวหน้าหน่วยควบคุมการปฏิบัติงานประจำวัน

3.2  จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและสายตรวจเข้าตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อตกลงในการว่าจ้าง

 

4.  การประเมินและการพัฒนา

4.1  ทีมปฏิบัติการพิเศษจะประเมินผลและพัฒนายกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

4.2  ทีมปฏิบัติการพิเศษ แก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน