บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

การบริการรักษาความปลอดภัย

การบริการรักษาความปลอดภัย

  1. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินและอาคารสถานที่
  2. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการอารักขา บุคคลสำคัญ ,ทรัพย์สิน, อาคารสถานที่
  3. การตรวจสอบพัฒนา ยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
  4. การตรวจสอบประวัติบุคคลและพนักงาน

 

การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

SERI GUARD & CLEANING กำหนดระบบการควบคุมการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ของผู้ว่าจ้าง    และกำหนดขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพงานไว้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ ดังนี้

  1. จัดหัวหน้าหน่วยงานรักษาความปลอดภัย  หรือหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน  เพื่อกำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อตกลงของสัญญาจ้าง พร้อมกับประสานงานผู้ว่าจ้างและบริษัทฯตลอดเวลา
  2. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ   และสายตรวจ เข้าตรวจตราการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งภาคเวลากลางวันและกลางคืน
  3. จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ(เฉพาะกิจ) เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน พร้อมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะเข้าตรวจ และติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ของฝ่ายผู้ว่าจ้างอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  5. จัดส่งแบบประเมินผลงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประเมินทุก 3 เดือน