บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

ฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 บริษัท รักษาความปลอดภัย เสรี การ์ด แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานการทำงานในแนวทางเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์ดังนี้

  1. ฝึกให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย และการบังคับบัญชา
  2. ฝึกให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับ
  3. ฝึกให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของพนักงานรักษาความปลอดภัย
  4. ฝึกพนักงานอบรมด้านการจราจร
  5. ฝึกให้พนักงานมีความรู้เบื้องต้นด้านจิตวิทยา และการประชาสัมพันธ์
  6. ฝึกให้พนักงานมีความรู้ด้านเทคนิค การรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร โดยเครื่องมือที่ทันสมัย
  7. ฝึกให้พนักงานมีความรู้ด้านการป้องกันตัวและการจับกุมคนร้าย
  8. ฝึกให้พนักงานมีความรู้ในด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัย
  9. ฝึกให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่เฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมาย
  10. ฝึกให้พนักงานได้เรียนรู้ถึงทักษะการทำงานใหม่ๆ และการทำงานประจำวัน

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการทำงานและระเบียบวินัยพนักงานรักษาความปลอดภัย การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับระเบียบแถว การทำความเคารพ ท่าบุคคลมือเปล่า
การจัดการจราจร และการให้สัญญาณจราจร การตรวจการณ์และการตรวจค้น
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย การป้องกัน และระงับอัคคีภัย
ศิลปะการต่อสู้และการจับกุม วิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้น การบริการและการอำนวยความสะดวก

การอบรมพนักงานใหม่

พนักงานใหม่ทุกคน ต้องผ่านการฝึกอบรมการทำงาน ขั้นตอนวิธีการทำงาน และเทคนิคการทำงานตามมาตรฐานของบริษัทฯ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีและมีคุณภาพตามที่บริษัทฯ ได้ให้สัญญาไว้กับลูกค้า

การอบรมพนักงานเก่า

บริษัทฯได้วางแผนการอบรมการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ปฏิบัติงานจริงไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแสดงถึงความจริงใจที่บริษัทฯมีต่อลูกค้าผู้มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการของบริษัทฯ