บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

ระเบียบและวินัยสำหรับพนักงาน

1. จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด
2. ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาก่อนและขณะปฏิบัติหน้าที่
3. ไม่ละทิ้งหรือเลินเล่อต่อการปฏิบัติหน้าที่
4. ไม่ยุยงก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ
5. ต้องรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
6. ไม่พูดจาหรือใช้สายตาจ้องมองในลักษณะแทะโลมพนักงานหญิง
7. ไม่ฟังวิทยุและไม่ดูโทรทัศน์ขณะปฏิบัติหน้าที่
8. ไม่ใช้โทรศัพท์ของบริษัทฯติดต่อธุระส่วนตัว
9. ไม่อ่านหนังสือขณะปฏิบัติหน้าที่
10. ไม่นำสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่