บริการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

วัตถุประสงค์

พิทักษ์ด้วยเกียรติ

เราเชื่อในเกียรติแห่งการพิทักษ์ และพร้อมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

We recognize and believe in the honor of the guard.

เพราะการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิทักษ์ถือเป็นเกียรติแห่งความไว้วางใจอย่างสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้อง และดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน   ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง

 

ผู้พิทักษ์ทุกคนผ่านการฝึก และอบรมให้เข้าใจถึงหน้าที่ วินัย เกียรติ และความสำคัญของการเป็นผู้พิทักษ์ ภายใต้แนวความคิดแห่งการพิทักษ์