หัวใจหลัก

บริษัท รักษาความปลอดภัย เสรี การ์ด แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

ซื่อสัตย์ ปฏิบัติดี รู้หน้าที่ มีวินัย

ซื่อสัตย์
ซื่อสัตย์ หมายถึง ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม ปราศจากความทุจริตทั้งปวง ดังนั้นในงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติในข้อนี้เป็นสำคัญเพราะได้รับความไว้วางใจจากผู้ว่าจ้างให้ดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของผู้ว่าจ้าง

ปฏิบัติดี
ปฏิบัติดี หมายถึง ผู้ที่มีศีลธรรมอยู่ประจำใจ จะทำอะไรก็มักจะนึกถึงผู้อื่นก่อนตัวเองเสมอ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดังนั้นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตนที่ดีต่อผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้า อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

รู้หน้าที่

หน้าที่ หมายถึง กิจที่ควรทำ กิจที่ต้องทำ ในงานรักษาความปลอดภัยนั้น พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ทุกคนต้องรู้หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ละทิ้ง ละเลยต่อหน้าที่ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถของตนเอง สมกับความไว้วางใจของผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้า ที่เลือก บริษัท เสรี การ์ด แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

มีวินัย
การปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบ เมื่อคนเราอยู่ร่วมกันเเป็นหมู่คณะต้องมี ระเบียบวินัย เพื่อ
ให้หมู่คณะนั้นไม่วุ่นวายให้มีแต่ความเป็นระเบียบ สงบ เรียบร้อยทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎ หรือ
เคารพในระเบียบวินัย อันเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 ใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

พรบ.รักษาความปลอดภัย ๒๕๕๘

ล่เกียรติยศ  สถานประกอบการ

รักษาความปลอดภัยดีเด่น

ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

 

ประกาศนียบัตร สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยภาคเหนือ

 

 

                เป็นส่วนหนึ่งของผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม   

                พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต รุ่นที่ ๑

 

 

                                           เป็นส่วนหนึ่งของผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม

                 พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต รุ่นที่ ๒                         

   

   

        ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อปฎิบัตหน้าที่